کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

در این مقاله علاوه بر رشته مدیریت فناوری اطلاعات سایر گرایش های رشته مدیریت نیز مورد اشاره قرار گرفته اند تا امکان مقایسه دقیق تر فراهم آید. اطلاعات موجود شامل مواد امتحانی و تعداد تست هر یک از آنها، گرایش ها و ضرایب مواد امتحانی، تعداد پذیرفته شدگان در کنکور ارشد سال قبل به تفکیک دانشگاه و منابع درسی لازم برای مطالعه می باشد.

الف)مواد امتحانی و تعداد تست

۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۳۰تست

۲- تیوریهای مدیریت ۴۰تست

۳- اقتصاد خرد و کلان ۳۰ تست

۴- ریاضی و آمار ۴۰ تست

۵- مالیه عمومی و بودجه ۳۰ تست

۶- حسابداری دولتی ۳۰ تست

۷- بازاریابی ۳۰ تست

۸- مدیریت مالی ۳۰ تست

۹- تحقیق در عملیات ۳۰ تست

۱۰- مدیریت دولتی ۳۰ تست

گرایش‌های موجود وضرایب مواد امتحانی در هر گرایش

مدیریت بازرگانی (۳)(۳)(۲)(۲)(۰)(۰)(۲)(۲)(۲)(۰)

مدیریت دولتی (۳)(۳)(۲)(۲)(۲)(۲)(۰)(۰)(۰)(۰)

مدیریت صنعتی (۳)(۳)(۲)(۲)(۰)(۰)(۰)(۰)(۲)(۲)

مدیریت فناوری و اطلاعات (۳)(۳)(۲)(۲)(۰)(۰)(۲)(۰)(۲)(۲)

مدیریت تکنولوژی، انتقال تکنولوژی (۳)(۳)(۲)(۲)(۰)(۰)(۰)(۰)(۲)(۲)

مدیریت مالی (۳)(۲)(۲)(۰)(۰)(۲)(۲)(۲)(۰)(۰)

تعداد نفرات پذیرفته شده در کنکور سال قبل

در دوره‌های روزانه:

مدیریت بازرگانی ۸۶ نفر)، (مدیریت دولتی ۶۱ نفر)، (مدیریت صنعتی ۴۶ نفر) (مدیریت فنآوری و اطلاعات ۲۷ نفر)، (مدیریت تکنولوژی، انتقال تکنولوژی ۱۲ نفر)، (مدیریت مالی ۱۸ نفر)، (تعداد کل ۲۵۰ نفر)

در دوره‌های شبانه و نوبت دوم:

مدیریت بازرگانی ۵۵ نفر)، (مدیریت دولتی ۱۶ نفر)، (مدیریت صنعتی ۱۷ نفر) (مدیریت فنآوری و اطلاعات ۷ نفر)، (مدیریت مالی ۵ نفر)، (تعداد کل۱۰۰ نفر)

در دانشگاه آزاد (به طور تقریبی:

مدیریت بازرگانی (۲۷۰ نفر) مدیریت دولتی (۴۵۰ نفر) مدیریت صنعتی۲۲۰ نفر

دانشگاه‌های ذیل در این رشته دانشجو می‌پذیرند:

۱- علامه طباطبایی ،۲- شهید بهشتی ، ۳- تهران ، ۴- تربیت مدرس ،۵- الزهرا (س) ، ۶- گیلان ،۷- مازندران ،۸- فردوسی مشهد ،۹- باهنر کرمان ،۱۰- چمران اهواز ، ۱۱- شیراز ، ۱۲- اصفهان ، ۱۳- سمنان ، ۱۴- شاهد ۱۵- مجتمع آموزشی عالی قم ۱۶- سیستان و بلوچستان ، ۱۷- پیام نور

منابع مجموعه مدیریت

۱- زبان تخصصی

الف- ونوس (۲ جلدی): مقدماتی و پیشرفته

ب- استونر ترجمه اسماعیلی

پ- زبان عمومی امیری (سری کتاب ارشد پوران پژوهش

۲- تیوری های مدیریت

الف- اصول و مبانی سازمان مدیریت ، دکتر رضاییان

ب- مدیریت عمومی ، دکتر الوانی

پ- مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضاییان

ج- مدیریت رفتار سازمانی، رابینز

چ- مدیریت رفتار سازمانی، هرسی و بلانچارد ، ترجمه قاسم کبیری

ح- مدیریت منابع انسانی، سعادت

خ- تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم، دکتر رضاییان

د- تیوری سازمان (طراحی ساختار) رابینز

۳- اقتصاد خرد

الف- اقتصاد خرد، درس و تست دکتر نظری

ب- اقتصاد خرد، سالواتوره ترجمه سبحانی

ج- ۲۰۰۰ تست اقتصاد خرد، دکتر نظری

۴- اقتصاد کلان

الف- اقتصاد کلان ، درس و تست، دکتر نظری

ب- اقتصاد کلان، روزبهان

ج- ۲۰۰۰ تست اقتصاد کلان، دکتر نظری

۵- ریاضیات

الف- ریاضیات کاربردی، دکتر ناصحی‌فر

ب- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مهندس ابراهیمی

۶- آمار

الف- آمار و کاربرد آن در مدیریت، دکتر عادل آذر-مومنی (۲ جلدی)

ب- آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مهندس ابراهیمی

۷- حسابداری دولتی ، مالیه عمومی و بودجه

الف- حسابداری دولتی مالیه عمومی و بودجه محمد حسینی

۸- مدیریت بازاریابی

الف- مدیریت بازاریابی، دکتر ونوس، عبدالحمید ابراهیمی، روستا

ب- کتاب اصول بازاریابی ، فیلیپ کاتلر

۹- مدیریت مالی

الف- مدیریت مالی، دکتر قالیباف

ب- مدیریت مالی جلد اول و دوم دکتر جهانخانی و علی پارساییان

ج- مدیریت مالی جلد اول و دوم دکتر شباهنگ

د- مدیریت مالی جلد اول و دوم دکتر عبده تبریزی

ه- جزوه دکتر تهرانی

۱۰- تحقیق در عملیات

الف- پژوهش عملیاتی، دکتر عالم تبریز

ب- تحقیق در عملیات، دکتر مهرگان

پ- ژوهش عملیاتی – دکتر آذر

۱۱- مدیریت تولید

الف- مدیریت تولید، دکتر جعفرنژاد

ب- مدیریت تولید، دردانه داوری

سرفصل‌های مجموعه مدیریت

امار ریاضی مدیریت تولید
زبان تخصصی
تیوری‌های مدیریت
بازاریابی نام درس طبقه‌بندی
مقدمه و تعاریف آمار توصیفی احتمال مفاهیم عمومی، نظریه مجموعه، تابع تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و نقطه سربه‌سر، طراحی محصولات خدمات، پیش‌بینی تقاضا ماهیت مدیریت، توسعه تفکر مدیریت سازمان محیط، برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی ساختارهای سازمانی، اداره تغییر سازمان کلیات و مفاهیم مدیریت، برنامه‌ریزی، سازماندهی، تصمیم‌گیری و حل مساله تعریف بازاریابی- مدیریت بازاریابی- محیط‌شناسی استراتژی‌های رقابتی – برنامه‌ریزی ا

ستراتژیک بازاریابی تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها

یک چهارم اول

متغیرهای تصادفی و توزیع‌های احتمال گسسته متغیر‌های تصادفی و توزیع‌های احتمال پیوسته حد و پیوستگی، حساب دیفرانسیل، حساب انتگرال برنامه‌ریزی ظرفیت برای سیستم‌های تولیدی و خدماتی برنامه‌ریزی برای سیستم‌های تولید بجز پیوسته نحوه استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات

مدیریت منابع انسانی، انگیزش رفتار و رهبری گروه‌ها در سازمان، مفاهیم کنترل، MIS ، مدیریت تولید و عملیات، تصمیم‌گیری، ارتباطات خلاقیت، انگیزش، رهبری، ارتباطات، کنترل، تعارض تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی رفتتار معرف‌کننده، تقسیم بازار و تعیین بازار هدف پیش‌بینی فروش یک چهارم دوم

نمونه‌گیری و توزیع‌های نمونه‌ای برآورد آزمون فرض

جبر ماتریس، بردار صفحه و خطوط در اعداد مختلط

کارسنجی و روش سنجش کنترل موجودی، برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز MRP مدیریت تعارض، استرس، رفتار سازمانی ادراک و شخصیت، طرز فکر و رضایت شغلی تغییر رفتار کارمند، انگیزش، ارتقای عملکرد هماهنگی، بسیج منابع و امکانات مدیریت بحران و سیستم‌های کنترل راهبردی، استفاده‌های سازمان و مدیریت مدیریت محصولات، کیفیت محصولات و ارایه خدمات به مشتریان، تعیین قیمت یک چهارم سوم
مباحث متفرقه متغیرهای تصادفی و توزیع‌های احتمال توام رگرسیون، تحلیل واریانس

معادلات تفاضلی، معادلات دیفرانسیل سری‌ها

مفاهیم نوین در مدیرت تولید، مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، نگهداری، تعمیرات و قابلیت اطمینان سیستم

قدرت نفوذ رهبری، طرح سازمان نیروهای محیطی و فرهنگی، مدیریت بین‌الملل مسیولیت‌های اجتماعی و اخلاقی مدیریت
مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ضمایم

سیستم و مدیریت توزیع، فعالیت‌های ترفیعی و تشویقی، انواع بازاریابی، بازاریابی بین‌المللی یک چهارم آخر

Advertisements

, ,

  1. بیان دیدگاه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: